EĞİTİM SİSTEMİ

Temel amacımız öğrencilerimizin edindiği akademik alt yapıyı yaşama aktarabilmelerini, bunu yaparken geleceğe sağlam adımlarla yürümelerini sağlamaktır.
Bunun yanı sıra eğitim programımızın temelinde var olan ‘etkin, bütünsel ve proje tabanlı öğrenme’ anlayışıyla;

• Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, yaratıcılıklarını kullanmalarına, doğal yaşam deneyimi edinmelerine olanak sağlayacak,
• Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin kendini ifade edeceği, onların sosyal olarak da gelişimine destek olacak,
• Düşünme, yorumlama, araştırma, üretme becerilerini geliştirecek,
• Ana dilinin yanı sıra, yabancı dili de etkin kullanmasına olanak sağlayan
Öğrenme ortamları oluşturmak, bunu bireysel farklılıklara dikkat ederek yapmak amacımızdır.

İleri Nesil Okullarında eğitim programları, ulusal ve uluslararası değerlere sahip, bütünsel bir bakış açısıyla hazırlanmaktadır. Tüm düzeylerde uygulanmakta olan program; farklı öğrenme stratejileriyle, öğrenciyi merkezde tutar. Her branşta temel kavram ve becerilerin aynı düzeyde geliştirilmesini sağlar.

NEDEN İNO?

 Bilim Temelli Eğitim
Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı kazanabilmeleri, keşfetme, deney yapma ve gözlemlerini uygulamaya geçirmeleri hedeflenir.
 Yabancı dilde üstün başarı
Yabancı dilde bütünlük ilkesine bağlı kalarak, diğer branşlarla iş birliği içinde Türk ve yabancı öğretmenlerle program yürütülür. Öğrencilerin en az bir yabancı dili mükemmel düzeyde kullanabilmesi hedeflenir.
 Sorgulamaya dayalı öğrenci merkezli eğitim
Anaokulunda başlayan sorgulama temelli bilim eğitimi, bütüncül yaklaşımla ilkokul ve ortaokulda STEAM temelli olarak yapılandırılır.
 Nitelikli Değerler eğitimi
Öğrenci bir bütün olarak algılanır; yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temeli bu eğitimle oluşturulur.
 İnovasyon ve Bilişim teknolojileri eğitimi
Öğrencilerin teknolojik gelişimleri yakından takip etmeleri ve insana değer katan yeni inovatif fikirleri hayata geçirmeleri sağlanır.
 Disiplinler arası iş birliği
Ortak planlama ve derslerin birbiri ile entegrasyonu öğrencilerde problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir, olaylara bütüncül yapıda bakabilme yetisi kazandırır.
 Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık
Türkiye’de uygulanan ulusal akademik sınavlara ve uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlık çalışmaları dersler bazında yapılır.
 Yenilikçi anlayış ile programların yürütülmesi
Gelişen ve değişen yeni öğretim programları ve yöntemleri uygulanmak üzere eğitim programlarına alınır.
 Yetenek gelişimine yönelik kulüp çalışmaları
Öğrencilerin çok yönlü gelişimini izleyerek bireysel güçlerini ve yetilerini keşfederek geliştirmeleri kulüplerle desteklenir.
 Bireysel özelliklere uygun ek çalışmalar
Öğrencilerin ünite konularını öğrenmelerine yardımcı olunur, yapılan kazanım değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme eksiklikleri ek ders çalışmaları ile giderilir.
 Sevgi, saygı ve güvene dayalı iletişim
Anaokulunda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı kaliteli tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Küçüklerin korunduğu büyüklerin sayıldığı mutlu okul anlayışı benimsenir.

ino kayıt