İLKOKULDA EĞİTİM ÖĞRETİM

İleri Nesil Okulları İlkokul Eğitim Programı, Milli Eğitim Müfredatı temelinde, uluslararası standartlarda geçerliliği olan eğitim programları ile yapılandırılarak hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan öğrenci merkezli programla, öğrencinin çok yönlü gelişimi sağlanır.

Bilgiyi keşfeden ama aynı zamanda edindiği bilgiyi sorgulayan, dünyaya, çevresine evrensel bakış açılarıyla bakabilmesini sağlayacak inovatif çalışmalar ile zenginleştirilir.

Farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu, öğrenmenin disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği sınıf ortamları oluşturulur.

Yaşayarak öğrenmenin merkezinde, paylaşma ve üretme alanlarıyla matematiksel bakış açısı, ana dil ve yabancı dil ile desteklenir.

2023-2024 eğitim öğretim yılında İleri Nesil İlkokulunda uluslararası program uygulanmaya başlayacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul Programı, The Barstow School Programlarının etkinlikleri ve ortak online çalışmaları ile zenginleştirilecek, bir birey olarak öğrenci gelişimi farklı öğrenme yöntemleri ile desteklenecek ve öğrencinin hedeflenen temel kavram ve becerilerinin aynı düzeyde geliştirilmesi sağlanacaktır.

İleri Nesil İlkokulu ve The Barstow Schools olarak, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, yaratıcılıklarını kullanmalarına, doğal yaşam deneyimi edinmelerine, Düşünme, yorumlama, araştırma, üretme becerilerini geliştirmek birincil hedefimizdir.

İleri Nesil İlkokul öğrencileri yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta, hayatın olağan akışı içinde yaşayarak öğrenmekte ve akademik gelişimini öğretmen desteği ile çift dilli olarak sürdürmektedir. Uygulanan program, yabancı dil becerilerini erken yaşta, günlük yaşama aktararak, öğrencilerin doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim içinde olmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. Yabancı dil, öğrenci sunumları, yarışmalar ve uluslararası projeler ve oyunlarla hayatın içine aktarılır.

İkinci Yabancı Dil; İspanyolca, Fransızca, Almanca dillerinden birini seçen öğrencimiz tarafından belirlenir. İkinci yabancı dil, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren haftada 2 saat olarak uygulanır. Oyun, şarkı ve etkinlikler yoluyla öğretilir.

Okulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler, öğrencilerimizin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş grubunun, yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer verme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.

İNO Öğretmenlerinin haftalık programlarında iki saat, randevulu veli görüşmelerine ayrılmıştır. Bu görüşmelerle, öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenmektedir. Öğretmenlerimizle birebir görüşme yapmak isteyen velilerimiz, randevu saatlerini göz önünde bulundurarak, öğretmenlerimizden e-posta yoluyla görüşme talebinde bulunabilir.

İNO Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere çalışmalarını üç ana grupta sürdürür. Öğrencilerin sosyal-duygusal, akademik ve davranışsal gelişim süreçlerini takip ederek çalışmalarını yürütür. Öğrenci tanıma çalışmaları ile başlayan süreç okula uyum ve adaptasyon ile devam eder. Psikolojik Danışman, öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, gereksinimlerini belirlemek ve doğru yönlendirmelerde bulunabilmek için gözlem yapar, gelişimsel izleme envanterleri uygular. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda, bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla program yürütülür. Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde çalışılarak öğrenci değerlendirmeleri yapılır. Yapılan bireysel veli görüşmeleri ile öğrencilerin tüm gelişim aşamaları detaylı olarak paylaşılır ve çözüm odaklı ilerlenir. Belirlenen konular doğrultusunda veli seminerleri gerçekleştirilir. İNO Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi, problem çözme becerisi gelişmiş, gerçekçi kararlar alabilen, olumlu ve olumsuz duygularını doğru yollarla ifade edebilen, bireysel farklılıkları kabul eden, öz disipline sahip, düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler ‘Okul Temel Anlaşmalarını’ eğitim-öğretim yılı başlangıcında, sınıflar düzeyinde ve öğretmenlerinin rehberliğinde, kendileri belirler ve uygular. Bu yöntemle, öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir; özdenetim sağlanır.

İleri Nesil Okullarında  İlkokul Eğitim Programı kapsamında yürütülen , Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar, Fen Laboratuvar Atölyeleri, Dans, Müzik (Branş eğitimi)-Orf Beden Eğitimi-Yüzme , Satranç ve kulüp çalışmalarıyla öğrencinin çok yönlü gelişimi desteklenir. 

 • Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama derslerimiz anaokulu,ilkokul ve ortaokul kademelerinde bir ders saati olarak yapılır.Öğrenci gruplarımızın öğretmen  rehberliğinde Drama sınıfımızda kendi yaşantılarından yola çıkarak belirlenen bir konu odağında, rol oynama ve doğaçlama tekniklerini kullanarak canlandırmalar yaparlar,yıl içinde çeşitli etkinliklerde çalışmalarını sunarlar.

 • Görsel Sanatlar

Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yöneliktir.

Öğrencilerimizin, gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak  öz güven ve öz disipline sahip,  sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış,kültürel birikime sahip,yeteneklerinin farkında bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Görsel sanatlar derslerimiz haftada iki ders saati olarak sürdürülmektedir.

 • Dans Eğitimi

Dans dersleri, çocuğun iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsar. Öğrencilerin fiziksel bir aktivite yapmasının yanı sıra aynı zamanda bir olgudur. Öğrencilerimiz bir ekip ile çalışmayı, arkadaş edinmeyi, işbirliği yapmayı ve başkalarına güvenmeyi deneyimler. Dinleme, oynama, yaratma ve koordinasyon gibi davranışları edinirler. P Anaokulu tüm sınıflarında ve 1- 2. sınıflarımızda haftada bir ders olarak işlenir. Diğer seviyelerde çeşitlendirilmiş kulüp etkinliği olarak yer alır. Yıl sonu gösterilerinde sunumlarını gerçekleştirirler.

 • Müzik Dersleri

Eğitim sistemimizin temel amacı, değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek, bu yönde gelişimlerini sağlamak için gerekli yönlendirmelerini yaparak destek vermektir.

İlkokul 1.2.3. sınıf seviyelerinde temel müzik eğitimi kapsamında, solfej eğitimi, özel gün ve haftalara yönelik şarkılar ve temel derslerdeki konularıyla ilişkilendirilmiş şarkı dağarcığı oluşturma çalışmaları yapılır. Süreç içerisinde öğrencilerin yetenek gelişimlerinin takibi yapılarak 4. Sınıf kademesine geldiklerinde uygun enstrüman için yönlendirilerek branş derslerine başlanır.4.5.6.ve 7. Sınıflardan oluşan okul orkestrası çeşitli tören ve etkinliklerde sunumlarını gerçekleştir, yıl sonunda yapılan müzik gecesiyle çalışmalarını sergilerler.

 • Beden Eğitimi

1 ve 4 Sınıflar düzeyinde oyun ve fiziki etkinlikler dersi olarak işlenirken ortaokullar düzeyinde beden eğitimi ve spor dersi olarak işlenmektedir. Dersler öğrencilerin yaş ve fiziksel özelliklerine uygun olarak planlanır. Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile bunlarla ilişkili hayat değerlerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Anaokulundan başlayan ilkokul ve ortaokul kademelerinde tamamlayıcı eğitim ilkeleriyle örtüştürülerek hazırlanan bir programdır. Alanında uzman eğitmenler tarafından oluşturulan planlamalar dahilinde yüzme, voleybol, basketbol, atletizm  gibi branşlarda eğitim verilir. Öğrenciler yetenekleri doğrultusunda branşları belirlenerek okul takımlarımıza yönlendirilir. İl-ilçe bazında birçok yarışmaya katılarak başarılar elde edilmeye devam edilmektedir.

 • Satranç

Tarihin en eski strateji oyunu olan satranç aynı zamanda bir beyin sporu olarak da kabul edilmektedir. Eğitim sistemimizde büyük bir öneme sahip olan satranç dersi okulumuzda anaokulu 5 yaş, ilkokul 1. ve 2.sınıflarda sınıf dersi olarak okutulmakta olup,derslerimiz Chessbase, Chessmaster, Chesstutor gibi en iyi satranç programlarının yüklü olduğu akıllı tahtamız ve satranç masaları olan Satranç sınıfımızda yapılmaktadır. Satranç dersimizi kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için ise Afterschool çalışmalarımız ile desteklenir. 

Eko-Okullar Programı, 2019 yılından bu yana okul öncesi , ilkokul ve ortaokul seviyesinde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bütünsel bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okulumuzdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrencilerimizin okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım ‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla, sınıfta dersin de ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Programın Faydaları

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Öğrencilerimiz;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

İlk iki eğitim öğretim yılı süresince “Çöp-Atık-Geri Dönüşüm” konuları işlenmiş devamında programı başarıyla yürütmenin sonucunda ‘Yeşil Bayrak’ ödülü alınmıştır.

Eko-okulların temel amacı olan disiplinler arası çalışmalar ile tüm zümrelerde eko-okul konuları öğrencilerimiz ile ders içerikleriyle desteklenerek işlenmiştir.

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı itibariyle “Su” konusu okulumuzda işlenmeye başlanmıştır. Tüm zümre öğretmenlerimiz ile hazırlanan eylem planlarıyla ders içi çalışmalar planlanmıştır.

İleri Nesil Okulları & The Barstow School

İNO Barstow School

KAYIT FORMU

İlkokulda Yaşam